Aanmaning ontvangen?

Ga naar direct betalen.

Klachtafhandeling

LAVG hecht veel waarde aan het snel en correct afhandelen van mogelijke klachten over onze dienstverlening. Uw op- of aanmerkingen zijn immers kansen om onszelf te verbeteren. Wij verzoeken u om uw klacht schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Dit kan per post of per e-mail: 

LAVG 
t.a.v. afdeling Kwaliteit
Postbus 774 
9700 AT Groningen
kwaliteit@lavg.nl

Klachtafhandeling

De klacht wordt behandeld door onze onafhankelijke kwaliteitsafdeling. Deze afdeling beoordeelt of een klacht gegrond dan wel ongegrond is.

Bevoegdheden Kamer voor Gerechtsdeurwaarders

Als u na beantwoording van uw klacht niet tevreden bent over de afhandeling, dan kunt u zich wenden tot de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam. 

De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders heeft als tuchtrechter de bevoegdheid om een oordeel uit te spreken over klachten die verband houden met de gerechtsdeurwaarder als publiek ambtenaar (de ambtshandelingen), maar ook over de gerechtsdeurwaarder als incassobureau.

De Kamer heeft géén bevoegdheid om:

  • Uitspraak te doen over eventuele aansprakelijkheid van de gerechtsdeurwaarder. Daartoe strekkende vorderingen dienen bij de burgerlijk rechter te worden ingediend.
     
  • Beslagen op te heffen of de beslagvrije voet te wijzigen.
     
  • Gerechtsdeurwaarders te veroordelen tot het vergoeden van mogelijk geleden schade. 

Let op! Door het indienen van een klacht worden eventueel door de gerechtsdeurwaarder aangekondigde executiemaatregelen zoals beslag op (on-)roerende zaken of verkoop van in beslag genomen (on-)roerende zaken niet opgeschort.