Privacy en cookies

Dit Privacy Statement is in werking getreden op 24 mei 2018

Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals medewerkers, klanten, debiteuren en andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoons­gegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG). Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de AVG.

Verwerkingen

Alle verwerkingen van persoonsgegevens worden bijgehouden in het register van verwerkingen. Hiervoor hanteren wij de opzet zoals beschreven staat in Artikel 30 van de AVG.

Onderscheid rol als verantwoordelijke versus verwerker

Voor zover onze opdrachtgever zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar debiteuren vaststelt, is onze opdrachtgever de verwerkingsverantwoordelijke van haar eigen persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders deze persoonsgegevens in opdracht van haar opdrachtgever als verwerker verwerken. Als verwerker zal Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dit Privacy Statement informeert Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders u over de wijze waarop Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders als verantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

Onderscheid persoonsgegevens en anonieme gegevens

Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en leeftijd. Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via deze website of anderszins. Daarnaast kan Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar opdrachtgevers of van dataleveranciers. Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Een belangrijk en veel voorkomend voorbeeld van anonieme gegevens is het IP-adres. Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.

Voor welke doeleinden gebruikt Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om:

 • Tot incasso van de door onze cliënten uit handen gegeven vorderingen te kunnen komen, de uitvoering van een overeenkomst:
 • Op basis van actuele en historische (betaal)gegevens met betrekking tot onder andere (de resultaten uit) incasso, te komen tot een database aan de hand waarvan een scoringswaarde c.q. risicoprofiel kan worden vast gesteld, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden ingeschat
 • Door middel van onze diensten een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering, het minimaliseren van betalingsrisico’s en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen; en
 • Uw reacties via de online invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
 • (de intentie tot) aangaan van een nieuwe overeenkomst (o.a. voor nieuwe medewerkers).

Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen. Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders verwerkersovereenkomsten gesloten. Daarnaast kan Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.

Functionaris Gegevensbescherming

Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Beveiliging persoonsgegevens

Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders hecht veel waarde aan de beveiliging van uw persoonsgegevens en laat zich daarom jaarlijks controleren en certificeren conform de norm voor Informatiebeveiliging, ISO-27001.

Bewaartermijnen

Ten aanzien van het bewaren van persoonsgegevens hanteren wij daarvoor de wettelijk vastgestelde termijnen. Indien wij persoonsgegevens van onze opdrachtgevers hebben ontvangen wordt de bewaartermijn door de opdrachtgever vastgesteld.

Datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders streeft ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich een ernstige gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een datalek, stellen wij de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan onverwijld op de hoogte. Als blijkt dat het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

De AVG verleent aan u de volgende rechten ten aanzien van de door ons verwerkte persoonsgegevens:

 • Inzagerecht (art. 13-15 AVG)
 • Recht op rectificatie (art. 16  AVG)
 • Recht op vergetelheid (art. 17 AVG)
 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)
 • Recht op bezwaar (art. 21-22 AVG)

Verzoeken daartoe kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend op onderstaande adresgegevens van Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders onder bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Binnen één maand wordt, indien aan uw verzoek kan worden voldaan, u geïnformeerd over de afhandeling van uw verzoek.

Cookies

Om onze dienstverlening te optimaliseren en te analyseren maken wij enkel gebruik van functionele ‘cookies’.

Commerciële e-mail en nieuwsbrieven

Bij het aanvragen van een product of dienst vraagt Landelijke Associatie Van Gerechtsdeurwaarders om uw persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst, voor het voorkomen en bestrijden van fraude en voor marketingactiviteiten. Als u geen commerciële informatie over de producten en diensten van Landelijke Associatie van Gerechtsdeurwaarders wilt ontvangen dan kunt u dit aangeven op onderstaand formulier.

Wijziging Privacy Statement

Wij kunnen te allen tijde dit Privacy Statement wijzigen. Van eventuele wijzigingen zullen wij u op de hoogte brengen.

Vragen, opmerkingen of klachten

Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten dan kunt u ons dit laten weten. Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de afhandeling van een verzoek met betrekking tot uw rechten kunt u deze indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming.

Heeft deze informatie u geholpen?

2 bezoekers vonden het nuttig