Aanmaning ontvangen?

Ga naar direct betalen.

Vraag & antwoord

Beoordeelt de gerechtsdeurwaarder de rechtsgeldigheid van een vordering?

De rechtsgeldigheid van een vordering wordt niet beoordeeld door de gerechtsdeurwaarder. Het is aan de rechter om daar een oordeel over te geven.

De gerechtsdeurwaarder heeft mij een dagvaarding uitgereikt, wat moet ik doen?

Wanneer u van mening bent dat de vordering terecht is kan het soms wel zinvol zijn om naar de zitting te gaan. Indien u het oneens bent met de in de dagvaarding opgenomen eis, kunt u schriftelijk verweer indienen.

Hoe gaat een ontruiming in zijn werk?

Wanneer de rechter in zijn vonnis de ontruiming van een pand heeft gelast en de debiteur het pand niet zelf ontruimt, kan de eiser de gerechtsdeurwaarder verzoeken om tot ontruiming over te gaan. De gerechtsdeurwaarder haalt de eigendommen van diegene(n) die is/zijn veroordeeld tot ontruiming uit het te ontruimen pand en plaatst deze op straat. 

Mensen die in het pand aanwezig zijn worden verzocht het pand te verlaten en indien zij dat weigeren, door de aldaar aanwezige hulpofficier uitgezet. Aangetroffen dieren worden ook uit de woning verwijderd. Vaak wordt in dergelijke gevallen de dierenambulance ingeschakeld.

Ik ben het helemaal niet eens met de vordering. Wat kan ik doen?

Indien u het niet met de vordering eens bent, dan kunt u zich voor de rechter verweren tegen de eis van de wederpartij tot betaling van de vordering.

Ik heb veel schulden en wil advies en hulp bij het aflossen ervan. Waar kan ik terecht?

Er zijn verschillende vormen van hulp om problematische schulden te voorkomen of op te lossen. Schuldenaren kunnen en moeten eerst proberen gebruik te maken van zogenaamde vrijwillige schuldhulp. Met ondersteuning van een schuldhulpverlener wordt dan geprobeerd tot een aflossingsregeling met de schuldeisers te komen. Lukt dat niet, dan biedt de WSNP een mogelijkheid om een schuldenvrije toekomst te bereiken.

Voor meer informatie over de WSNP verwijzen wij u naar de volgende websites:
http://www.wsnp.rvr.org
http://www.volkskrediet.nl

Mag de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op al mijn inkomsten?

Als uw inkomen of uitkering in beslag wordt genomen, dan krijgt u altijd een bepaald gedeelte ervan wel uitbetaald. Dit is de zogenaamde 'beslagvrije voet'. Deze beslagvrije voet bedraagt 90 procent van de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld. Het overige deel wordt door werkgever of uitkerende instantie aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt, totdat de volledige schuld is voldaan. Uw werkgever of de uitkerende instantie is verplicht hieraan mee te werken.

Mijn huisgenoot heeft schulden en nu wordt er gedreigd met beslag op mijn goederen. Hoe kan ik dat voorkomen?

Om beslag op uw goederen te voorkomen, moet u meestal wettig bewijs kunnen leveren dat die goederen uw eigendom zijn.

Op welke tijden mag de gerechtsdeurwaarder zijn werkzaamheden verrichten?

De gerechtsdeurwaarder mag zijn werkzaamheden verrichten vanaf 7.00 uur ’s morgens tot 20.00 uur ‘s avonds, gedurende zes dagen per week, tenzij de President van de Rechtbank verlof heeft gegeven om op alle dagen en uren beslag te mogen leggen.

Ik ontvang aanmaningen op mijn adres voor een persoon die hier niet (meer) woont. Wat kan ik doen?

U dient de ontvangen post ongeopend te retourneren aan de afzender, met op de envelop(pen) een vermelding dat degene aan wie de post is geadresseerd niet meer op het betreffende adres woonachtig is. U kunt tevens aangeven sinds wanneer u daar woont en waar degene voor wie de post bestemd is, naar toe is verhuisd. Indien u vaak aanmaningen voor een vorige bewoner ontvangt, adviseren wij u om contact op te nemen met de afdeling bevolkingsregister van uw gemeente om na te gaan of de betreffende persoon nog steeds op uw adres staat ingeschreven. Is dat inderdaad het geval, dan adviseren wij u om de gemeente te vragen een adresonderzoek in te stellen. Nadere informatie over deze procedure kan uw gemeente u verstrekken.

Welke kosten mag de gerechtsdeurwaarder bij mij in rekening brengen?

De kosten die een gerechtsdeurwaarder voor zijn ambtshandelingen in rekening mag brengen aan de debiteur worden genoemd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). Deze kosten betreffen onder andere de kosten van het uitbrengen van de dagvaarding, de betekening van het vonnis of van het beslag. Het Btag vindt u op de website van de KBvG.

Daarnaast zijn er werkzaamheden die de gerechtsdeurwaarder verricht in de fase voorafgaand aan de ambtelijke fase. De gerechtsdeurwaarder mag kosten in rekening brengen voor deze incassowerkzaamheden, bijvoorbeeld het verzenden van de aanmaning(en). De kosten voor deze werkzaamheden staan niet vast, maar moeten in verhouding staan tot de werkzaamheden die zijn verricht.

Ik ben niet tevreden over de dienstverlening.

Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn over onze dienstverlening of vragen daaromtrent hebben, verzoeken wij u de hierna genoemde procedure te volgen.

Neem contact op met de betreffende vestiging en leg uw klacht of vraag uit en bekijk of er met onze extra uitleg wel duidelijkheid komt, waardoor het conflict is opgelost. Als het probleem c.q. de vraag blijft bestaan gaat u naar stap 2.

Stel uw klacht zo specifiek mogelijk op schrift (eventueel met bewijzen erbij) en zend deze naar de betreffende vestiging ter attentie van de vestigingsmanager. Vergeet niet om ook uw telefoonnummer te vermelden. Binnen vier werkdagen ontvangt u een bevestiging van ontvangst en binnen veertien werkdagen krijgt u onze inhoudelijke reactie.

Indien u het niet eens bent met onze verklaring en de klacht heeft betrekking op gedragingen of  acties van een (t.k.-) gerechtsdeurwaarder, dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarder te Amsterdam. Klik hier om naar de klachtenregeling van de KBvG te gaan. Wij wijzen u erop dat niet alle klachten zich lenen om aldaar ingediend te worden.

Wij spreken de hoop uit dat door de transparante en accurate manier van werken van LAVG bovengenoemde stappen niet nodig blijken. Mocht dit onverhoopt toch een keer voorkomen is er een mooi adagium: "Een simpel telefoontje kan soms heel verhelderend werken!"